Stichting Achterhoek VO - College van Bestuur

Kompaan College behoort tot stichting Achterhoek VO en bestaat uit drie locaties., waarvan twee in Zutphen en één in Vorden. 

 

De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur: mevrouw Maria van Hattum en mevrouw Monic Schijvenaars. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur. Ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad (MR) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid.

Achterhoek VO is het bestuur van diverse scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek. De stichting verenigt scholen van openbare en bijzondere signatuur: Almende College, Baudartius College, Eligant Lyceum, Gerrit Komrij College, Ludger College, Kompaan College, MaxX, Metzo College, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Pronova, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Het Stedelijk, Ulenhofcollege, Houtkamp College en Panora Lyceum. Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

Kwaliteit

Alle scholen wegen hun prestaties en gaan daarbij uit van gemiddelden. Net als vele anderen presteren wij graag beter dan gemiddeld en om dit doel te bereiken zetten de medewerkers van het Kompaan College zich elke dag optimaal in. Hierdoor kunnen we leerlingen een goede basiskennis meegeven om zo een diploma te behalen, maar ook leren we hen om hun eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. In het kader van kwaliteitsverbetering onderzoeken wij systematisch met ouder-, personeels- en leerlingenenquêtes onze kwaliteitszorg. Op basis van de uitkomsten bespreken we de verbeterpunten en proberen die zo goed mogelijk door te voeren binnen onze school. Ook voert de inspectie jaarlijks haar reguliere onderzoek naar kwaliteit uit.

Scholen op de kaart

De VO-raad heeft Vensters VO ontwikkeld om scholen in het voorgezet onderwijs verantwoording te laten afleggen over hun eigen beleid en prestaties. Op www.scholenopdekaart.nl zijn de resultaten en cijfers van alle scholen voor iedereen zichtbaar. Voor het Kompaan College staan hier naast slagingspercentages, examencijfers en doorstroomgegevens ook de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders. Ook kunt u hier meer lezen over ons onderwijsbeleid en de bedrijfsvoering.

Privacy Statement

Stichting Achterhoek VO en haar scholen respecteren de privacy van iedereen die bij de school betrokken is. We werken met verschillende soorten persoonsgegevens, zoals namen, adresgegevens, e-mailadressen en resultaten (cijfers).

Hiervoor maken we gebruik van verschillende geautomatiseerde systemen. We verplichten ons om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en de systemen die we hiervoor gebruiken. In onze privacyverklaring, die in het bijzonder betrekking heeft op de persoonsgegevens van leerlingen, hun wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers, willen we dit bevestigen en vastleggen. Deze privacyverklaring maakt deel uit van het algemeen beleid van Stichting Achterhoek VO, in het bijzonder het beleid op gebied van integriteit en privacybescherming. De grondslag hiervoor is de nieuwe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Voor alle zaken over privacy kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Functionaris Gegevensbescherming: Erik van den Beld, fg@achterhoekvo.nl

Postadres Achterhoek VO
Postbus 429
7000 AK Doetinchem

Bezoekadres Achterhoek VO
Holterweg 119
7001 EK Doetinchem

Digitaal contact
E-mail: info@achterhoekvo.nl
Internet: www.achterhoekvo.nl

 

 

Klachtenregeling

Het Kompaan College wil klachten zoveel mogelijk voorkomen. Maar waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt en dat kan aanleiding geven tot klachten. In eerste instantie gaan we ervan uit dat klachten op een eenvoudige manier binnen de school zijn op te lossen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de coach/mentor of locatie-, team-, afdelingsleider.

Onze school is onderdeel van stichting Achterhoek VO. Achterhoek VO heeft een stichtingsbrede klachtenregeling. De volledige tekst van deze klachtenregeling is te vinden op www.achterhoekvo.nl. De regeling is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat er een goede afhandeling van een klacht plaatsvindt. Klachten kunnen van velerlei aard zijn.

Om klachten op een goede wijze af te handelen, beschikt de school over interne vertrouwenspersonen. Deze opereren onafhankelijk en onpartijdig, zijn zeer integer en beschikken over de juiste competenties om met mogelijk delicate onderwerpen om te kunnen gaan. Zij zullen altijd nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt voor de klacht. Wanneer het komt tot het feitelijk indienen van een klacht dan zal de interne vertrouwenspersoon helpen om de klacht op de juiste plaats te deponeren en waar nodig begeleiden bij de gesprekken over de klacht. De interne vertrouwenspersoon zal uitermate vertrouwelijk en zorgvuldig met de klacht omgaan. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de interne vertrouwenspersoon de leerling of ouder helpen om de klacht te formuleren voor de externe klachtencommissie van Achterhoek VO.

Interne vertrouwenspersonen - locatie Vorden
Teun van Brummelen – teun.vanbrummelen@kompaancollege.nl
Marion Giesen – marion.giesen@kompaancollege.nl

Interne vertrouwenspersoon - locatie Zutphen
Wim Lobeek – wim.lobeek@kompaancollege.nl
Lara Bechinka - lara.bechinka@kompaancollege.nl

 

Externe vertrouwenspersonen
Nicolien Broekhuis - n.broekhuis@outlook.com
Paul Kanters - p.kanters@hccnet.nl