MEdezeggeschapsraad

Medezeggenschap is op het niveau van stichting Achterhoek VO aanwezig in de vorm van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Daarnaast heeft het Kompaan College een eigen medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk verplicht orgaan bestaande uit personeelsleden, ouders en leerlingen. De raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over allerhande schoolzaken en over een aantal zaken moet de schoolleiding advies of instemming vragen van de MR.

De MR vergadert ongeveer 1x per maand. Voor eventuele vragen, opmerkingen of inzage in de notulen, kunt je contact opnemen door een e-mail te sturen naar mr@kompaancollege.nl.

Heb je (ouder of leerling) interesse om toe te treden tot de MR, stuur dan ook een e-mail via het bovenstaande mailadres.

Ik hoor en ik vergeet,
ik zie en ik onthoud,
ik doe en ik begrijp